مورا نامدار در نشریه هیل
Uncategorized

برای سیاست گذاری موفقیت آمیز در ارتباط با ایران، بر مردم تمرکز کنید.

مورا نامدار در نشریه The Hill برگردان به فارسی: ایران هم‌آوا هفته دیگر و دور دیگری از دیپلماسی ناموفق در قبال ایران. بیش از سه ماه از زمان روی کار آمدن، دولت بایدن ایران را به نقطه اصلی سیاست خاورمیانه خود تبدیل کرده است و به نظر می‌رسد با وجود نقص‌های بی‌شمار، بایدن قصد احیای […]