راوی رسانه گفتگوها

چهارمین دیدار برایان هوک با اعضای جامعه ایرانی خارج از کشور

نماینده ویژه برایان هوک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با اعضای جامعه ایرانی خارج از کشور دیدار کرد. ایرانیان در سراسر دنیا موفق هستند به جز در کشور خودشان. بزرگنرین قربانیان رژیم ایران خود مردم ایران هستند.