درباره ما

ما به رغم باورها و تفکرهای گوناگون و به رغم همه شکست ها و پیروزی هایمان در چهاردهه گذشته، براین باوریم که برای رهایی و آزادی میهنمان نیاز به هم آوایی و یکی شدن داریم. هم آوا، کارزاری است که می خواهد صدای مردم ستمدیده ایران باشد و پشتیبانی جهانی را  در به رسمیت شناختن حق مسلم ملت ایران برای برگزاری رفراندوم و انتخابات آزاد جلب کند.
 
هم آوا تشکیلات، سازمان و حزب سیاسی نیست. هم آوا یک ایدئولوژی ویژه را دنبال نمی کند. هم أوا، موج همبستگی ملی خودسالار است که هیچ وابستگی سیاسی به هیچ نیروی داخلی و خارجی ندارد. شکوه و زیبایی هم آوا، یکپارچگی همه ایرانیان از تیره و تبارهای گوناگون با باورهای سیاسی و عقیدتی گوناگون در سراسر جهان می باشد. دستیابی به ایران دموکراتیک و سکولار نه حول یک فرد، یک گروه و یا یک فرقه، که تنها با همبستگی و همیاری تمام افراد و گروه های میهن دوست از رنگین کمان ایران ممکن خواهد شد.   
 
هم أوایی ها در شهرها و نواحی گوناگون در سراسرجهان، بدون چشم داشت به قدرت سیاسی در پساجمهوری اسلامی، تنها با هدف بازتاب خواست و اراده مردم درون ایران، گردهم می ایند و برای رهایی و آزادی ایران هم آوا می باشند

نقش هم آوایی ها، تنها پشتیبانی از مردم درون ایران برای نیروبخشی به شکل گیری بدیلی سیاسی در درون ایران برای گذار به دور از خشونت از جمهوری اسلامی و فراهم کردن شرایط لازم و کافی برای شکل گیری رهبری جمعی برخاسته از اراده ملت ایران که جنبش آزادیخواهی ایران را یاری دهند تا مردم بتوانند سرنوشت خود را به دست خود از طریق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، تعیین کنند.