امضاکنندگان هم آوا از درون کشور
نگاره

تنی چند از امضاکنندگان پیمان نامه هم‌آوا در درون کشور

فاطمه سپهری فعال مدنی و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ از حامیان و امضاکنندگان پیمان‌نامه هم‌آواست.

 

.
دکتر کمال جعفری یزدی جانباز جنگ، فعال مدنی، استاد دانشگاه و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ هم از امضاکنندگان و حامیان پیمان‌نامه هم‌آواست. وی هم اکنون در زندان مشهد محبوس است.

 

محمدحسین سپهری معلم، فعال مدنی و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ هم از امضاکنندگان و حامیان پیمان‌نامه هم‌آواست. وی هم اکنون در زندان مشهد محبوس است.

 

محمد نوریزاد، فعال مدنی و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ هم از امضاکنندگان و حامیان پیمان‌نامه هم‌آواست. وی هم اکنون در زندان اوین محبوس است.

 

نرگس منصوری کنشگر سیاسی، صنفی کارگری و زنان، امضاکننده بیانیه ۱۴ هم از امضاکنندگان و حامیان پیمان‌نامه هم‌آواست.

image

 

پوران ناظمی کنشگر مدنی، نویسنده، شاعر و امضاکننده بیانیه ۱۴ هم از امضاکنندگان و حامیان پیمان‌نامه هم‌آواست.

image

 

کوروش زعیم کنشگر سیاسی، عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران سامانه ششم از امضاکنندگان و حامیان پیمان‌نامه هم‌آواست.

image

 

حشمت‌الله طبرزدی کنشگر سیاسی و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران از امضاکنندگان و حامیان پیمان‌نامه هم‌آواست.

image

 

گیتی پورفاضل کنشگر سیاسی، حقوقدان و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ هم از امضاکنندگان و حامیان پیمان‌نامه هم‌آواست.

image

 

هاشم خواستار معلم، کنشگر مدنی و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ هم از امضاکنندگان و حامیان پیمان‌نامه هم‌آواست.

image

 

شهلا انتصاری کنشگر سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ هم از امضاکنندگان و حامیان پیمان‌نامه هم‌آواست.

image